Általános szerződési feltételek & Adatvédelmi nyilatkozat

A
jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a VINTCO
Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://imag.academy honlapon
keresztül nyújtott „iMAG Akadémia és iMAG Mesterkurzus” szolgáltatás – a
továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtói:

 • Név: VINTCO Befektető és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 7621 Pécs, Teréz utca 11-13. II. lház. fszt. 25.
 • Cégjegyzékszám: 02 09 083618
 • Adószám: 11542540-2-02
 • Email cím: hello@imag.academy
 • Bankszámlaszám: 10700055-44465807-51100005

2. A Szolgáltatás leírása

A
Szolgáltató által nyújtott „iMAG Akadémia és iMAG Mesterkurzus” szolgáltatáson
keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható önképző technikákat,
ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás
tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A
Szolgáltatás célja, hogy a tagok megismerhessék önmagukat, ezt az új fajta
technikát, aminek mindennapi alkalmazásával könnyebben elérhetik céljaikat az
életükben.

3. A szerződés tárgya

Jelen
szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében az
iMAG Akadémiával és/vagy iMAG Mesterkurzussal kapcsolatos tananyagok
elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre
bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül,
a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, hang egyéb
tananyagok). A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a VINTCO Korlátolt Felelősségű
Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A
fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé
a honlapon, amik az önképzéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes
képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve
kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására
(a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó
szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb
lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és
áron.

Jelen
szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek
teljesítéséért a VINTCO Kft. egyetemlegesen felelős.

4. A szerződés létrejötte

Jelen
szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” –
között ráutaló magatartással, a Tag által a https://imag.academy weboldalon,
vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a
„Megrendelem” vagy „Tovább a bankkártyás fizetésre” gomb lenyomásával jön
létre.

A Tag
jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége,
illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A
jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak
kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok
hiánytalanok és valósak.

Jelen
Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató
a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A
Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok
megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a
beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott
regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A részvételi díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

A
Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató az iMAG Akadémia esetében havonta bruttó
5990 Ft megbízási díjra jogosult. A teljes iMAG Mesterkurzus esetében a
szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltatót megillető díj egyszeri bruttó 4990 vagy
9990 Ft. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7. A megbízási díj teljesítése

A
regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A
jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott
bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A
Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay
Szolgáltatás (továbbiakban “Simple”) üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.), ami a szerződés
teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.

 • Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 24386106-2-43
 • Képviseli: Benyó Péter ügyvezető

A
Simple a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének
minősül. A Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi
nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.simplepay.hu weboldalon, amiket a
Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A
Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, automatikusan, a fizetési
szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

Az
ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a
SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt
jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott
bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a
bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez
jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs
tranzakciót követően jelen webshopban https://imag.academy 
kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön
tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve
történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági
szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a
SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul
kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő
felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés
kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és
elfogadom.

8. Számlázás

A
megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus
számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el a Taghoz. A
honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15
napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet
elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla
kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. Felmondás kezdeményezése

A Tag
a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az elektronikus
levélben található „ismételt fizetés megszüntetése” szövegrészletre való
kattintással, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@imag.academy emailcímre
elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a
tanulói fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok
elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A
fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül
azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására
vonatkozó szerződést. A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő
termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől
számított 14 napon belül elállhat.

11. Rendes felmondás

A
Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt
rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt
bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási
díj levonását követő harmincadik napra esik.

12. Rendkívüli felmondás

A
Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú
jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a
másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy
súlyosan megszegi.

13. Kártérítési felelősség kizárása

A
Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való
kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett
legteljesebb mértékben kizárja.

14. Szerzői jogok

A
Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://imag.academy  weboldal,
annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek
minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen
része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb
szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a
Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft / nap összegű
kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

15. Teljességi záradék

A
jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek
teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy
írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16. A szerződés hatálya

A
szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A
felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A
Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa
Magyarország.

18. Panaszkezelés

A Tag
Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus
levelezési címére küldheti: hello@imag.academy

A
vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is
fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Továbbá:

Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 7625
Pécs, Majorossy I. u. 36.

Baranya Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: Pécs,
Apáca u. 15, 7621

19. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.eu

Tárhely.Eu
Kft.
1144 Budapest, Ormánság u 4.,
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01- 09-909968

 A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL
védelem garantálja.

Jelen
Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon
letölthetőek a https://imag.academy/aszf

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási
nyilatkozatminta

(csak
a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza)

Címzett:
*

Alulírott/ak
kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés
időpontja /átvétel időpontja: *

A
fogyasztó(k) neve:

A
fogyasztó(k) címe:

A
fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Kelt: Pécs, 2019.01.01.