Általános szerződési feltételek & Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a VINTCO Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://imag.academy honlapon keresztül nyújtott „iMAG Akadémia és iMAG Mesterkurzus” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtói:

 • Név: VINTCO Befektető és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 7621 Pécs, Teréz utca 11-13. II. lház. fszt. 25.
 • Cégjegyzékszám: 02 09 083618
 • Adószám: 11542540-2-02
 • Email cím: hello@imag.academy
 • Bankszámlaszám: 10700055-44465807-51100005

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „iMAG Akadémia és iMAG Mesterkurzus” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható önképző technikákat, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagok megismerhessék önmagukat, ezt az új fajta technikát, aminek mindennapi alkalmazásával könnyebben elérhetik céljaikat az életükben.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében az iMAG Akadémiával és/vagy iMAG Mesterkurzussal kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, hang egyéb tananyagok). A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a VINTCO Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önképzéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a VINTCO Kft. egyetemlegesen felelős.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a https://imag.academy weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” vagy „Tovább a bankkártyás fizetésre” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A részvételi díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató az iMAG Akadémia esetében havonta bruttó 5990 Ft megbízási díjra jogosult. A teljes iMAG Mesterkurzus esetében a szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltatót megillető díj egyszeri bruttó 4990 vagy 9990 Ft. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay Szolgáltatás (továbbiakban “Simple”) üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.), ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.

 • Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 24386106-2-43
 • Képviseli: Benyó Péter ügyvezető

A Simple a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.simplepay.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, automatikusan, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban https://imag.academy  kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

8. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az elektronikus levélben található „ismételt fizetés megszüntetése” szövegrészletre való kattintással, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@imag.academy emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

12. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://imag.academy  weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft / nap összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

15. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@imag.academy

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Továbbá:

Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: Pécs, Apáca u. 15, 7621

19. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.eu

Tárhely.Eu Kft.
1144 Budapest, Ormánság u 4.,
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01- 09-909968

 A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://imag.academy/aszf

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Kelt: Pécs, 2019.01.01.